Lånevilkår

KONTANTLÅNSBETINGELSER (forbruger)

KONTANTLÅNSBETINGELSER (forbruger)
2018

§ 1 OMFANG

Nærværende kontantlånsbetingelser er en del af kontantlånsaftalen/gældsbrevet omhandlende det på forsiden angivne lån (herefter lånet). Endvidere udgør Standardiserede europæiske forbruger-kreditoplysninger (SEF) som en integreret del af aftalegrundlaget mellem debitor og DER A/S.
Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem DER A/S og debitor medmindre andet følger nedenfor.

Ved finansiering forbeholder DER A/S sig ret til en endelig kreditvurdering. DER A/S gør gældende, at DER A/S i henhold til ”Hvidvaskloven” er forpligtet til at få forevist, samt dokumentere legitimation.

§ 2 YDELSEN

Som vederlag for lånet betaler debitor ydelse bagud hver måned, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af kontantlånsaftalen.

Ydelsen består af renter og afdrag, dog er leveringsrenten frem til første forfaldsdag tillagt hovedstolen.

Debitorrenten fremgår af gældsbrevet og kræves, fra udbetaling af lånet, af den til enhver tid værende restgæld. Renten tilskrives månedligt (renters rente) og beregnes på grundlag af restgælden hver den 15. i måneden.

Afdrag betales til nedbringelse af det samlede beløb, som specificeret i kontantlånsaftalen.

Som del af ydelsen betaler debitor moms, skatter, afgifter, kreditpolitiske reguleringer eller andet, som måtte blive pålagt af myndighederne. Ved ændringer heri kan DER A/S justere ydelsen uden varsel.

Debitor har ret til på anmodning til enhver tid uden omkostninger at modtage en opgørelse over skyldige betalinger, betalingstidspunkter og rentespecifikation, i form af en amortisationsplan.


§ 3 BETALINGSBETINGLESER OG GEBYRER

Betaling af ydelsen skal ske enten via netbank, indbetalingskort med pt. månedligt betalingsgebyr på kr. 40,00, eller via Betalingsservice med et pt. månedligt betalingsgebyr på kr. 20,00. Ved udenlandske overførsler vil debitor blive opkrævet et gebyr på pt. kr. 40,00 pr. transaktion. ÅOP i aftalen er angivet som om debitor betaler via netbank, medmindre andet er angivet i kontantlånsaftalen.

Debitor er ansvarlig for, at betaling rettidig sker til DER A/S. Bortkomst af indbetalingskort/opkrævninger fra DER A/S betragtes således ikke som grundlag for betalingsudsættelse.

Indbetalinger fra debitor anvendes til nedskrivning af DER A/S´ tilgodehavende i følgende rækkefølge: Gebyrer – renter – omkostninger – afdrag mv.

Ved forsinket betaling af ydelse eller andre skyldige ydelser jf. kreditkøbsaftalen, skal debitor betale morarente. Morarenten beregnes med samme rentesats, som findes på kontraktens forside – dog beregnes morarentesatsen i de rentefrie måneder/kontrakter i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 jf. nedenstående afsnit om RENTE- OG/ELLER BETALINGSFRIE MÅNEDER. Renten tilskrives månedligt (renters rente). Rykker- og påkravsgebyrer tilskrives jf. den til enhver tid gældende rentelov, pt. kr. 100 i rykkergebyr og kr. 100 i inkassogebyr.

Ved manglende indbetaling vil DER A/S´ tilgodehavende, om nødvendigt, blive inddrevet via retslig inkasso, og kan uden yderligere domserhvervelse inddrives på baggrund af nærværende kontantlånsaftale/gældsbrev, idet gældsbrevet kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

A. ÆNDRING AF GEBYRER
De til enhver tid gældende gebyrsatser kan ses på www.der.dk.
DER A/S kan ændre vilkår og gebyrsatser jf. § 3 med et varsel på mindst 1 måned.
Ændringerne varsles ved offentliggørelse på DER A/S’ hjemmeside, ved fremsendelse af skriftlig meddelelse eller som tekst på betalingsoversigten fra Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse.
Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på DER A/S’ hjemmeside.

Ændring af éngangsgebyrer, herunder oprettelsesgebyr, leveringsgebyr mv. kan ske uden varsel ved indførelse i DER A/S ´gebyroversigt.
 

§ 4 UDBETALING

Udbetaling sker til debitors egen bankkonto.

Udbetaling sker ca. 2 dage efter DER A/S endeligt har godkendt lånet, samt modtaget meddelelse om debitors underskrivelse af kontantlånsaftalen med digital signatur eller modtaget den originale kontantlånsaftale retur underskrevet af debitor med kopi af gyldig billedlegitimation og eventuel anden af DER A/S ønsket dokumentation. 

§ 5 IKRAFTTRÆDEN OG INDFRIELSE

Kontantlånsaftalen træder i kraft ved debitors underskrivelse af kontantlånsaftalen og når DER A/S har endeligt godkendt lånet.

Tilbud om at indgå denne kontantlånsaftale er gældende 14 dage regnet fra købers modtagelse af kontantlånsaftalen.

Debitor kan ved henvendelse til DER A/S til enhver tid helt eller delvist indfri kontantlånsaftalen og derved opnå forholdsmæssig nedsættelse af kontantlånsomkostninger jf. kreditaftalelovens § 26.

§ 6 DEBITORS ANSVAR

Udover debitors betalingsforpligtelser har debitor følgende ansvar:

A. UNDERRETNING
Debitor skal meddele DER A/S adresseændring.

§ 7 SÆLGERS ANSVAR

A. FØLGESKADER
DER A/S kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at lånet, ikke bliver udbetalt uanset af hvilken årsag, eller bliver udbetalt til en forkert konto, dog forudsat fejlen skyldes debitors forhold.

§ 8 OPSIGELSE VED MISLIGHOLDELSE

DER A/S kan uden varsel kræve at debitor indfrier kontantlånsaftalen nedenstående tilfælde:

1.    Debitor undlader at betale forfaldne kontantlånsydelser eller andre skyldige beløb rettidigt.

2.    Debitor afgår ved døden, går konkurs, standser sine betalinger, søger gældssanering eller akkord, eller debitor på nogen anden måde væsentligt forringer sin formuestilling eller betalingsevne, herunder bliver udsat for retslige skridt fra tredjemand.

3.    Debitor misligholder andre aftaler af enhver art indgået med DER A/S eller koncernforbundne selskaber.

4.    Debitor giver eller har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger på spørgsmål som har betydning for indgåelsen af kontantlånsaftalen, eller optræder i strid med forudsætningerne for indgåelsen, eller på anden måde optræder illoyalt over for DER A/S.

Aftalen kan opsiges, såfremt debitor ikke senest 10 dage efter opfordring hertil, har bragt misligholdelsen til ophør eller stillet behørig sikkerhed fastsat af DER A/S.

Hvis kontantlånsaftalen opsiges af en eller flere af de ovennævnte årsager, fritages debitor således ikke for sin betalingsforpligtelse i forhold til den indgåede kontantlånsaftale.

§ 9 OVERDRAGELSE


DER A/S, er berettiget til at overdrage kontantlånsaftalen til tredjemand.

Debitor er i disse tilfælde pligtig til at opfylde kontantlånsaftalen overfor tredjemand såfremt overdragelsen er oplyst til debitor.

§ 10 FORTRYDELSESRET


A. FORTRYDELSESRET
Debitor har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber senest 14 dage efter den dag, hvor aftalen er indgået.

Debitor har mulighed for at fortryde dele af købet, dog refunderes leveringsomkostninger ikke ved delvis fortrydelse.

Fortrydelsesretten gælder dog kun, indtil aftalen er blevet opfyldt af begge parter.

For at udøve fortrydelsesretten skal debitor meddele DER A/S sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Debitor kan benytte den standardfortrydelsesformular som udleveres sammen med kontrakten.
Standardfortrydelsesformularen kan også downloades på DER A/S’ hjemmeside www.der.dk.

Debitor har også mulighed for at meddele DER A/S sin beslutning om at fortryde denne aftale ved at ringe på telefon 70 70 24 24.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis debitor sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Debitor skal snarest muligt og senest 30 dage efter afsendelsen af meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten tilbagelevere ethvert beløb, som debitor måtte have modtaget af DER A/S.

B. FØLGE AF FORTRYDELSE
Hvis debitor fortryder denne aftale, refunderer DER A/S alle betalinger modtaget fra debitor uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dato, hvor DER A/S har modtaget meddelelse om debitors beslutning om at fortryde denne aftale.

DER A/S gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som debitor benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre debitor udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges debitor ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

D:E:R foretager ikke refundering af leveringsomkostninger som følge af delvis fortrydelse for enkelte varer af det samlede køb.


§ 11 MARKEDSFØRING


Debitor modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når debitor har afkrydset feltet "ja tak" i låneansøgningen. Nyhedsbrevet modtages 4-6 gange om måneden, indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurrencer og inspiration og ny viden om varerne.

Debitor kan frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte D:E:R A/S eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

§ 12 PERSONDATAPOLITIK OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Der henvises til den for D:E:R A/S til enhver tid gældende privatlivspolitik, som findes her: http://www.der.dk/privatlivspolitik.aspx.

§ 13 KLAGEADGANG


Debitor har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til:

D:E:R A/S
Østre Stationsvej 1-5
DK – 5000 Odense C

Eller

Der@der.dk

Debitor har efterfølgende mulighed for at klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber. Debitor skal forinden have klaget til D:E:R A/S og have fået afvist sit krav helt eller delvist. Debitor kan klage til Ankenævnet ved at benytte en klageformular på www.finansanke.dk og sende denne til  spa@kfst.dk  eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.”

Debitor har endvidere mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Henvis til der@der.dk i forbindelse med din klage.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med DER A/S´ virksomhed, som hovedsageligt består af tilbud om kontantlån eller salg af produkter på kredit.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

Kreditvurdering

Debitor har, ved kreditvurdering, mulighed for at få oplyst, hvad der ligger til grund for vurderingen, ved skriftlig henvendelse til:

Der@der.dk

§ 14 BETALINGSFRIE MÅNEDER
 
Såfremt debitor har aftalt betalingsfrie måneder jf. kontraktens forside, skal der ikke betales ydelse i de valgte betalingsfrie måneder. Se den udleverede amortisationsplan.

§ 15 RENTEFRI(E) MÅNEDER/KONTRAKTER

Såfremt debitor har aftalt rentefri(e) kontrakt/måneder jf. kontraktens forside, skal der ikke betales rente i de rentefrie måneder. Se den udleverede amortisationsplan.

Ved forsinket betaling af ydelse eller andre skyldige ydelser jf. kreditkøbsaftalen, skal debitor betale morarente. Morarenten beregnes i henhold til rentelovens § 5, stk. 1. Morarenten beregnes af den til enhver tid værende restgæld fra misligholdelsestidspunktet. Renten tilskrives månedligt. 


§ 16 KLIKLÅN, FØNIKS PRIVATLÅN og PAYMARK FINANS.

Kliklån, Føniks Privatlån og Paymark Finans er varemærker under DER A/S.

Finansiering af Kliklån, Føniks Privatlån og Paymark Finans sker således i DER A/S.


§ 17 DER PRIVAT FINANS A/S

DER Privat Finans A/S er et binavn under DER A/S.